KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE IIITemat bloku: Zawody znane i nieznane.

Temat dnia: Myślimy o przyszłości.

Zapis w dzienniku:

Dzielenie liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową. Rozdzielność dzielenia względem dodawania. Dłuższe wypowiedzi uczniów na temat wymarzonego zawodu. Czytanie wiersza pt. "A jak będę dorosła...". Pisownia wyrazów - nazw zawodów, zakończonych na -arz. Nauka piosenki pt. "Tak bym chciała gwiazdą być". Zaprojektowanie i wykonanie albumu "Zawody, które znamy".

Cele operacyjne:
Uczeń zna:
- nazwy zawodów typowych i nietypowych dla środowiska, w którym mieszka;
- alfabet;

Uczeń potrafi:
- poprawnie przeczytać treść wiersza "A jak będę dorosła...";
- odtworzyć ruchem określoną sytuację;
- określić nastrój wiersza;
- wypowiedzieć się na temat marzeń bohaterki wiersza i swoich własnych;  - napisać spójną wypowiedź;
- ułożyć wyrazy w porządku alfabetycznym;
- rozwiązywać zagadki;
- posługiwać się fiszkami;
- mnożyć i dzielić w zakresie 100;
- dokonać analizy zadania z treścią;
- zaśpiewać piosenkę, czytając słowa napisane na tablicy;

Uczeń rozumie:
- potrzebę istnienia różnorodnych zawodów i zależności między nimi;
- czytany tekst;
- czytane przez siebie polecenia;
- potrzebę pracy jako źródła utrzymania;
- treść zadań tekstowych;
- zasadę współżycia w grupie;

Uczeń stosuje:
- na podstawie własnych doświadczeń i zgromadzonego słownictwa buduje logiczne wypowiedzi na określony temat;
- wielką literę na początku zdania, kończy zdanie oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe odpowiednio: kropką, znakiem zapytania i wykrzyknikiem;
- poznane zasady pisowni;
- rozdzielność dzielenia względem dodawania;
- wykonuje prace plastyczno - techniczne według podanej instrukcji;


Metody:
podające:
- pogadanka,
- opis,
- opowiadanie,
- objaśnianie,
problemowe:
- klasyczna metoda problemowa,
eksponujące:
- pokaz połączony z przeżyciem,
praktyczne:
- pokaz,
- ćwiczenia plastyczno - techniczne,

Formy:
- indywidualna jednolita i zróżnicowana,
- zbiorowa jednolita i zróżnicowana,

Materiały dydaktyczne:
-wiersz "A jak będę dorosła", fiszki, zagadki, rekwizyty (narzędzia pracy różnych ludzi), taśma magnetofonowa, karty pracy z zadaniami, kolorowanki przedstawiające różne zawody.


Działalność Zadania dla ucznia Działalność ucznia Umiejętności ucznia
Matematyczna Rachunek pamięciowy.
Rozwiązywanie zadań z treścią z zastosowaniem prawa rozdzielności dzielenia względem dodawania - praca zbiorowa, jednolita.
Obliczanie ilorazów, stosując prawo rozdzielności dzielenia względem dodawania. Rozwiązywanie zadań z treścią z zastosowaniem prawa rozdzielności dzielenia względem dodawania - praca indywidualna zróżnicowana.
- uczeń oblicza iloczyny i ilorazy liczb,
- czyta treść zadania,
- oblicza zadanie,
- udziela odpowiedzi na pytanie,
- dokonuje obliczeń,
- czyta treść zadania,
- oblicza zadanie,
- udziela odpowiedzi na pytanie
- potrafi sprawnie mnożyć i dzielić w zakresie 100,
- rozumie treść zadania,
- dzieli liczby trzycyfrowe przez jednocyfrowe stosując prawo rozdzielności dzielenia względem dodawania,
- potrafi sformułować odpowiedź do zadania,
- dzieli liczby trzycyfrowe przez jednocyfrowe stosując prawo rozdzielności dzielenia względem dodawania,
- rozumie treść zadania,
- dzieli liczby trzycyfrowe przez jednocyfrowe stosując prawo rozdzielności dzielenia względem dodawania,
- potrafi sformułować odpowiedź do zadania
Muzyczno - ruchowa Ćwiczenia równoważne

Nauka piosenki "Tak bym chciała gwiazdą być"
- wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem nauczyciela,
- czyta tekst piosenki zapisany na tablicy,
- śpiewa tekst z melodią z magnetofonu
- potrafi sprawnie ćwiczyć
- potrafi wykonać proste, ćwiczenia równoważne,
- poprawnie przeczytać tekst piosenki,
- potrafi zaśpiewać czytany tekst piosenki
Polonistyczna Rozwiązanie zagadek

Rozdanie kolorowanek przedstawiających różne zawody.

Czytanie wiersza "A jak będę dorosła".

Wypowiedzi uczniów na temat treści wiersza z uwzględnieniem pytań nauczyciela

Porównanie marzeń dzieci z marzeniami bohaterki.

Czy wszyscy ludzie pracują?

Układanie dowolnej melodii do treści wiersza.

W pudełku zgromadzone są różne przedmioty. Który przedmiot potrzebny jest do wykonywania jakiego zawodu?

Praca z fiszkami.

Odczytanie tych nazw zawodów, które mają końcówkę -arz.

Wyciągnięcie wniosku.

Spróbujcie teraz odpowiedzieć na pytanie "Kim chcę zostać jak dorosnę?"

Odczytanie kilku prac.

Czy wszyscy mogą wykonywać ten sam zawód?

Każdy zawód jest potrzebny. Niektóre zawody są bardziej atrakcyjne, inne mniej, ale potrzebni są wszyscy.
- słucha treści zagadek czytanych przez nauczyciela, a następnie podaje prawidłową odpowiedź,
- demonstruje ruchem pracę osoby, która znajduje się na ilustracji, aby inni uczniowie odgadli
- jaki to zawód
- rozmawiają o zawodach
- głośne i poprawne czytanie wiersza
- udzielają odpowiedzi na postawione pytania i opierają swoje wypowiedzi fragmentami wiersza,
- wypowiedzi uczniów w oparciu o własne doświadczenia i marzenia
- bezrobocie
- śpiewają treść wiersza na dowolną melodię
- wskazują przedmiot i nazywają zawód
- czytają polecenia i samodzielnie je wykonują
- czytają wyrazy
- w zakończeniach -arz piszemy rz
- na otrzymanych kartkach uczniowie piszą samodzielnie odpowiedź na pytanie,
- kilkoro dzieci odczytuje swoje wypowiedzi,
- wypowiadają się na postawione pytanie
- potrafi prawidłowo rozwiązać zagadki,
- potrafi przedstawić za pomocą gestów odpowiedni zawód,
- potrafi odgadnąć przedstawiany zawód,
- umie wypowiedzieć się na temat danego zawodu
- potrafi poprawnie przeczytać wiersz,
- potrafi dokonać analizy wiersza, posługując się jego treścią,
- potrafi wypowiedzieć się na określony temat,
- rozumie potrzebę pracy
- potrafi zaśpiewać na dowolną melodię treść wiersza
- potrafi rozpoznać przedmioty i powiedzieć do wykonywania jakiego zawodu jest potrzebny,
- czyta po cichu tekst ze zrozumieniem,
- potrafi wybrać z tekstu nazwy zawodów,
- potrafi poprawnie zapisać nazwy zawodów z końcówką -arz,
- potrafi ułożyć wyrazy z rozsypanki sylabowej,
- rozumie zasadę pisowni rz w zakończeniach arz,
- potrafi napisać samodzielnie spójną wypowiedź,
- optrafi odczytać swoją wypowiedź,
- stosuje wielką literę na początku zdania,
- rozumie potrzebę istnienia różnorodnych zawodów i zależności między nimi,
- rozumie potrzebę pracy jako źródła utrzymania
Muzyczna Śpiewanie piosenki. - śpiewają piosenkę czytając tekst napisany na tablicy, - potrafi zaśpiewać czytany tekst,
Plastyczna Weźcie teraz kartki, które otrzymaliście na początku zajęcia i pięknie je pokolorujcie. Zrobimy album o zawodach. - malują otrzymane kartki,
- naklejają na kartki z bloku,
- potrafi malować i naklejać
Praca domowa Napiszcie kilka zdań na temat zawodu, który reprezentowaliście na początku zajęć.    
Podsumowanie Proszę dokończyć moje zdanie: Na dzisiejszych zajęciach ...................... - wyrażają swoje myśli, - potrafi dokonać swojej pracy,


Opracowanie mgr Marta Jasionek